Inxalenye yevidiyo ethi, Babeyixabisile IBhayibhile libali lendlela uWilliam Tyndale awayiguqulela ngayo kwisiNgesi iTestamente Entsha.