UYesu wayengagungqi. Makhe sibone ukuba wenza njani.