Nceda intsapho yakho inkqaye uYohane 3:16 nize nenzelane amathuba niphindaphinde iinxalenye zale vesi. Zidawunlowudele eli phepha.