Fakela umbala kulo mfanekiso uze uzame ukukhumbula lo mbhalo.