Zikhuphelele lo mfanekiso, uze uncede uSihle afumane iithoyi zakhe ezintlanu. USihle ufuna ukuthobela umama wakhe ngokuqoqosha izinto zakhe zokudlala.