Nceda uSihle noAvela balungele ukuya entsimini. Zikhuphelele eli phepha.