Ngaba uyawubona umahluko phakathi kwale mifanekiso mibini? Nguwuphi okubonisa indlela ofanele uzenze ngayo izinto?