Sinokuba ngabahlobo bakaYehova ukuba siyenza eyethu inyaniso. Masibone ukuba sinokukwenza njani oko.