Simele sithande iintsapho nabamelwane bethu njengoYesu. Makhe sibone ukuba sinokuyenza njani loo nto.