Sikani le mifanekiso ukuze nifundise abantwana benu.