Kwakutheni ukuze uYehova adale izinto ezininzi ezintle?