Ngaba wakha woyika ukuthetha ngoYehova? UYehova angakunceda njani ube nesibindi?