Unokubonisa njani ukuba uyabahlonipha abantu abadala?