Thandazela inkalipho kuYehova ukuze ungoyiki ngokoyikiswa.