Zikhuphelele le nkcazelo, uyiprinte uze ufunde ngeendawo ezininzi uYakobi awaya kuzo.