Zikhuphelele le nkcazelo uze ufunde ngomnombo kaLote umtshana ka-Abraham.