Zikhuphelele oku, ufunde iivesi ezine ezithathwe eBhayibhileni uze ukhangele abantu abathetha la mazwi.