Fundela umntwana wakho eli bali, nize nibuke imifanekiso kunye.