Nceda iintsana zifunde indlela uThixo awalohlukanisa ngayo uLwandle Olubomvu.