Nceda abantwana bazi ukubaluleka kokuthandaza kuThixo.