Funda eli bali nabantwana bakho nize nibuke le mifanekiso kunye.