Nceda abantwana bakho bazi amagama abapostile abayi-12.