Kweli bali leBhayibhile, funda indlela awaba nobulumko ngayo uKumkani uSolomon waza kamva wenza iimpazamo. Funda ibali ku-jw.org/xh okanye kwiphepha eliprintiweyo.