Funda ngoLote, umfazi wakhe neeiintombi zakhe nangentshabalalo yeSodom neGomora. Funda ibali elinemifanekiso kwi-intanethi okanye kwiPDF