Funda ngoonyana bakaYakobi abalishumi abathengisa ngomntakwabo uYosefu ebukhobokeni. Funda ibali elinemifanekiso kwi-intanethi okanye kwiPDF