La mabali eBhayibhile makabe ngathi ayenzeka njengoko niwafunda kwi-Intanethi okanye kwiPDF eprintiweyo. Emva koko, niyintsapho xubushani izifundo ezibalulekileyo enizifunde kula mabali ngokuphendula imibuzo esekupheleni kwebali ngalinye.