Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoYosiya. Lisike, ulisonge uze uligcine.