Zihuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoYosefu. Lisike, ulisonge uze uligcine.