Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoYakobi, unyana kaIsake noRebheka. Printa eli khadi, ulisike, ulisonge uze uligcine.