Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoTimoti. Lisike, ulisonge uze uligcine.