Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoSolomon. Lisike, ulisonge uze uligcine.