Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoSamuweli. Lisike, ulisonge uze uligcine.