Zikhuphelele eli khadi leBhayibhile uze ufunde ngoRubhen, izibulo likaYakobi. Lisike, ulisonge uze uligcine.