Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoNehemiya. Lisike, ulisonge uze uligcine.