Dawunlowuda eli khadi lomntu oseBhayibhileni, uze ufunde ngoNahomi owanceda umolokazana wakhe, uRute. Liprinte, ulisike, uligobe uze uligcine.