Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni, uze ufunde ngomtshana ka-Abraham uLote. Liprinte, ulisike, ulisonge uze uligcine.