Zidawunlowudele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoFaro waseYiputa owaba neenkani waza akamphulaphula uYehova. Liprinte, ulisike, uligobe uze uligcine.