Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoEstere. Lisike, ulisonge, uze uligcine.