Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoDavide. Lisike, ulisonge uze uligcine.