Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni elithetha ngomkhuluwa kaMoses uAron, owaba ngumbingeleli omkhulu wokuqala kaSirayeli. Liprinte, ulisike, uligobe uze uligcine.