Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoAbraham. Lisike, ulisonge uze uligcine.