Zikhuphelele eli khadi lomntu oseBhayibhileni uze ufunde ngoAbheli. Lisike, ulisonge uze uligcine.