Yiyiphi inkcazelo emchaza kakuhle umntu ngamnye oseBhayibhileni. Khangela ukuba ngabaphi abantu abaseBhayibhileni abakhetha ukukhonza uThixo.