Bona indlela uYehova awayiphendula ngayo imithandazo eyayingqalile yokukhalela uncedo kaGidiyon.