Zikhuphelele eli phepha uze ulifakele imibala, uze uqashisele ukuba ngoobani aba bantu bathathu bakuMlambo umNayile.