Yenza ikhadi likaNahomi nelomhlobo wakhe onyanisekileyo uRute.