Incoko emnandi inokukhawuleza ijike ibe mbi. Unokwenza njani ukuze ungazibhaqi sele uphakathi kuloo ncoko?