Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

ULUTSHA LUYABUZA

Ndinokuyeka Njani Ukuzibekela Amangomso Izinto?

Ndinokuyeka Njani Ukuzibekela Amangomso Izinto?

Ngaba ukruqukile kukusoloko uwugqiba kade umsebenzi wasekhaya okanye wesikolo? Kufuneka uyeke ukuzibekela amangomso izinto! Eli nqaku liza kukunceda uyeke ukuzibekel’ amangomso izinto, enoba

Emva kokuba ufunde eli nqaku,  yenza lo mdlalo wethu ungokuzibekel’ amangomso izinto.

IBhayibhile ithetha ngento ebuhlungu ebangelwa kukuzibekel’ amangomso izinto. Ithi: “Olinda umoya akayi kuyihlwayela imbewu; nokhangela amafu akayi kuvuna.”—INtshumayeli 11:4.

Khawuqwalasele ezinye zezinto ezisenokubangela le ngxaki nendlela onokuyiyeka ngayo.

 Ubona ngathi lo ngumsebenzi onzima.

Masiyithethe yona inyani—eminye imisebenzi inzima kangangokuba usuka nje uyibekele elinye ixesha. Nanga amanye amacebiso ambalwa.

  • Wahlulahlule. Nokuba ndiyazi ukuba umsebenzi wam usemva kakhulu, ndizama ukuwuleqa ngokwenza into ibe nye ngexesha,” itsho njalo enye intombi egama linguMelissa.

  • Wenze ngoko nangoko. Wenze kanye ngexesha owufumana ngalo, nokuba uwubhala nje kwizinto oza kuzenza okanye ubhala ezinye zeendlela oza kuwenza ngazo ungekazilibali.”—UVera.

  • Cela uncedo. Kusenokwenzeka ukuba abazali okanye ootitshala bakho bakhe bakuyo le ngxaki. Unokufumana amacebiso athile kwindlela abenza ngayo. Mhlawumbi banokukunceda ucingisise kakuhle ngendlela oza kuwenza ngayo.

Icebiso Zenzele ucwangciso. Liyinyaniso lona elokuba loo nto ithetha ukuba kuza kufuneka uwenze ngocwangco umsebenzi wakho uze uzimisele ukulandela indlela owucwangcise ngayo, loo nto iyasebenza—wenza yonke into ngexesha layo.”—UAbbey.

 Akunamdla.

Amaxesha amaninzi imisebenzi yesikolo oyenzayo inezinto ezikudikayo. Ngoko yintoni onokuyenza xa ungenamdla kumsebenzi ekufuneka uwenzile? Zama ezi zinto.

  • Cinga isizathu sokuba kufuneke uwenze kwangoko. Ngokomzekelo, cinga indlela oza kuvuya ngayo wakuwugqiba. Intombazana egama linguAmy ithi: “Ndivuya kakhulu xa ndiyigqibe ngexesha elifunekayo into okanye ngaphambi kwexesha kuba ingqondo iyaphola”.

  • Zikhumbuze ngemiphumo. Xa uzilazila, udinwa ingqondo yaye usenokungawenzi kakuhle umsebenzi. IBhayibhile ithi: “Uza kuvuna kanye le nto uyilimileyo.”—Galati 6:7, iGood News Translation.

  • Zibekele ixesha lokuwugqiba elingaphambi kwelo ufuneka ngalo. Intombazana egama linguAlicia ithi: “Kuyandinceda ukuzixelela ukuba umsebenzi ufuneka kusuku okanye kwezimbini ngaphambi kwelona xesha ufuneka ngalo. Nditsho ndikwazi ukuphinda ndiwujonge ndize ndibe nosuku okanye ezimbini endingenzi nto ngazo.

Icebiso Yonke into ixhomekeke engqondweni. Zixelele ukuba uza kuwenza lo msebenzi yaye akuzukuvumela nto ikuphazamise. Xa ndizixelele kanjalo, ndiza kwenza yonke into ekufuneka ndiyenzile.”—UAlexis.

 Uxakekile.

UNathan uthi: “Abantu basoloko besithi ndizibekel’ amangomso izinto, kodwa bandidlel’ indlala! Abayiqondi indlela endixakeke ngayo!” Ukuba ucinga ngale ndlela, khawuzame la macebiso.

  • Qala ngokwenza izinto ezilula. Intombazana egama linguAmber ithi: “Omnye umntu wakha wandixelela ukuba, ukuba into oza kuyenza uza kuyigqiba ngemizuzu engaphantsi kwemihlanu, umele uyenze ngoko nangoko. Leyo yinto efana nokucoca, ukuxhoma iimpahla zakho, ukuhlamba izitya nokufowuna.

  • Qala ngezinto ezibalulekileyo. IBhayibhile ithi: ‘Qiniseka ngezinto ezibaluleke ngakumbi.’ (Filipi 1:10) Unokuyenza njani loo nto kubomi bakho bemihla ngemihla? Intombazana egama linguAnna ithi: “Ndibhala yonke imisebenzi yesikolo ekufuneka ndiyenze nexesha efuneka ngalo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo, ndibhala ixesha endiza kuwenza ngalo nendiza kuwugqiba ngalo umsebenzi ngamnye.

Ngaba oko kuvakala ngathi kukuzibekela imithetho engqongqo? Khawuphinde uyicinge le nto! Ingongoma yile, xa uzenzela ucwangciso, ixesha lixhomekeke kuwe, awulawulwa lilo. Xa kunjalo, akuyi kuxinana ingqondo. UKelly uthi: “Ukuyiceba kakuhle indlela endiza kusebenza ngayo kundenza ndizole yaye izinto zihamba ngendlela endicebe ngayo.

  • Makungabikho nto ikuphazamisayo. UJennifer uthi: “Xa ndiza kwenza umsebenzi wam ndixelela wonke umntu osendlwini. Ukuba kukho into abafuna ndiyenze, ndiyabacela ukuba bandixelele ngaphambi kokuba ndiqalise umsebenzi wam. Ndicima ifowuni nee-email.

Icebiso Nantoni na omele uyenze iya kulinda ude uyenze. Ngoko, kunokuba uhlale ucinga ngayo, kubhetele uyenze, wahlukane nayo. Ukuba wenjenjalo, ingqondo iya kuphola imini yonke.”—UJordan.