Khawukhe ume ucinge!

Cinga ngento eyenzeka kuRachel. URachel ebefumana amanqaku aphambili kwiimviwo zesikolo. Izinto zatshintsha xa efika kugrade 7. URachel uthi: “Utitshala wenza konke okusemandleni akhe ukuze nditshone iklasi yakhe.” Ingxaki? Lo titshala waxelela uRachel nonina ukuba akayithandi icawa yabo.

Ootitshala bafana namatye okuchankcatha aya kukunceda uvuleke ingqondo, kodwa ufanele uchankcathe

Kwenzeka ntoni? URachel uthi: “Ngalo lonke ixesha kwakucaca ukuba utitshala uvumela indlela angandithandi ngayo ingenelele kwindlela awujonga ngayo umsebenzi wam, umama wayedla ngokuza kuthetha naye. Ekugqibeleni, wayeka ukundisokolisa.

Ukuba kuyenzeka nakuwe oku, yiba nesibindi sokuxelela abazali bakho. Ngokuqinisekileyo baya kuba nomdla wokuya kuthetha notitshala mhlawumbi nabaphathi besikolo ukuze kulungiswe le ngxaki.

Liyinyaniso elokuba asizizo zonke iingxaki eziya kucombululeka msinya. Ngamanye amaxesha, kufuneka unyamezele. (Roma 12:17, 18) UTanya uthi: “Omnye utitshala wam wayengabathandi abantwana abafundisayo. Wayesoloko esithuka, esithi sizizidenge. Ekuqaleni ndakhala, kodwa ndabona ukuba mandingahoyi ezi zithuko zakhe. Ndajongana nomsebenzi wam ndaza ndasoloko ndixakekile eklasini. Ngenxa yoko, wayengandikhathazi kakhulu, yaye ndandingomnye wabambalwa ababepasa kakuhle. Loo titshala wagxothwa emva kweminyaka emibini.”

Eyona nto ibalulekileyo: Funda indlela yokusebenzisana notitshala onengxaki, ngokwenza oko uya kukwazi ukuphila nabantu—nto leyo eya kukunceda emsebenzini xa unomphathi ekunzima ukusebenza naye. (1 Petros 2:18) Uya kufunda nokubaxabisa ootitshala abalungileyo.