Kunokwenzeka ukuba uqhelene noontanga bakho abahamba baze babuye ngexesha likanothanda emakhayeni abo, abanxiba nantoni na abafuna ukuyinxiba nabaphuma nabahlobo baye naphi na apho bathanda ukuya khona. Mhlawumbi abazali babo baxakeke kakhulu ukuba bangabona ukuba benza ntoni abantwana babo.

IBhayibhile ibonisa ukuba le ndlela yokukhulisa abantwana ayinakuze iphumelele. (IMizekeliso 29:15) Ukungabikho kothando kwihlabathi lanamhlanje kubangelwa ngabantu abazicingela bodwa, abaninzi kubo bakhuliswa kumakhaya angenamithetho.—2 Timoti 3:1-5.

Kunokuba ubamonele oontanga bakho xa bevunyelwa benze unothanda, zama ukujonga imithetho ebekwa ngabazali bakho njengobungqina bokuba bayakuthanda kwaye bakukhathalele. Ngokubeka imithetho esengqiqweni baxelisa uYehova uThixo owathi kubantu bakhe:

“Ndiya kukuqiqisa ndikuyalele ngendlela ofanele uhambe ngayo. Ndiya kukucebisa iliso lam likuwe.”—INdumiso 32:8.